MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

polski

Kolejna edycja Konkursu - Rolnik Lubelszczyzny 2016!

I. OPIS KONKURSU

 

 1. Organizatorzy konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 2. Sekretariat konkursu: Targi Lublin S.A.
 3. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego.
 4. Kategorie konkursowe:

a)    produkcja roślinna;

b)    produkcja zwierzęca;

c)    ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych).

 1. Cele konkursu:

a)    promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej (dobrych praktyk) na obszarach wiejskich województwa lubelskiego;

b)    wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoja działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbających o zachowanie wysokich standardów produkcji rolnej, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, którzy chcą dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem;

c)    kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi;

d)    propagowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być rolnicy, którzy:

a)    prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego co najmniej przez 2 lata;

b)    są płatnikami podatku rolnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci z poprzednich dwóch jego edycji.
 2. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest złożenie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie dwóch egzemplarzy formularza zgłoszeniowego do 20 września 2016 rokudo godz. 15.00 w siedzibie Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11, 20-406 Lublin.
 3. Formularz zgłoszenia kandydata, stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu, dostępny jest na stronach internetowych: konkursu (www.rolniklubelszczyzny.pl), Urzędu Marszałkowskiego (www.lubelskie.pl) oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (www.wodr.konskowola.pl).  
 4. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków konkursu i niniejszego regulaminu.
 5. Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia kompletne, złożone:

a)    na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu;

b)    w terminie określonym w regulaminie.

 1. Nagrody:

a)    zwycięzcy w każdej kategorii konkursu otrzymują tytuł „Rolnik Lubelszczyzny 2016”;

b)    laureaci otrzymają także atrakcyjne nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy;

c)    na wniosek organizatora lub/i sponsorów w konkursie mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

Podatek od nagród rzeczowych pokrywa organizator konkursu.

 

II. KRYTERIA OCENY I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1.   Produkcja roślinna

 

a)  podstawowe kryteria oceny:

-   przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin;

-   stosowanie technologii uprawy zgodnych z zasadami dobrej praktyki rolniczej;

-   osiągane plony z jednostki powierzchni (kg/m², szt/m², dt/ha, t/ha);

-   działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów, przygotowanie produktu do obrotu;

-   dobre efekty ekonomiczne prowadzonego gospodarstwa;

-   przestrzeganie zasad i standardów bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy w gospodarstwie;

-   wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji roślinnej;

-   działania na rzecz ochrony środowiska;

-   przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych z ekologicznymi oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego;

-   dbałość o estetykę gospodarstwa.

 

b)  kryteria dodatkowe:

-   osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);

-   umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

-   sprzedaż poza granicami kraju;

-   pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju gospodarstwa (np. modernizacja maszyn itp.);

-   inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem;

-   przynależność do grup producentów, organizacji branżowych itp.;

-   działalność społeczna.

 

2. Produkcja zwierzęca:

 

a)  podstawowe kryteria oceny:

-   dobre wyniki ekonomiczne prowadzonego gospodarstwa – uzyskiwanie wysokiej wydajności w produkcji zwierzęcej;

-   wzorowe warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie;

-   przestrzeganie zasad i standardów bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy w gospodarstwie;

-   wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji zwierzęcej;

-   przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych z ekologicznymi oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego;

-   dbałość o estetykę gospodarstwa.

 

b)  kryteria dodatkowe:

-   osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);

-   umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

-   sprzedaż poza granicami kraju;

-   pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju gospodarstwa (np. modernizacja maszyn itp.);

-   inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem;

-   przynależność do grup producentów, organizacji branżowych itp.;

-   działalność społeczna.

 

3. Ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych):

 

a)  podstawowe kryteria oceny:

-   przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin;

-   stosowanie technologii uprawy zgodnych z zasadami dobrej praktyki rolniczej;

-   osiągane plony z jednostki powierzchni (kg/m², szt/m², dt/ha, t/ha);

-   działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów, przygotowanie produktu do obrotu;

-   dobre efekty ekonomiczne prowadzonego gospodarstwa;

-   przestrzeganie zasad i standardów bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy w gospodarstwie;

-   wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji ogrodniczej;

-   działania na rzecz ochrony środowiska;

-   przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych z ekologicznymi oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego;

-   dbałość o estetykę gospodarstwa.

 

b)  kryteria dodatkowe:

-   osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);

-   umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

-   sprzedaż poza granicami kraju;

-   pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju gospodarstwa (np. modernizacja maszyn itp.);

-   inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem;

-   przynależność do grup producentów, organizacji branżowych itp.;

-   działalność społeczna.

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU

 

1.   Konkurs „Rolnik Lubelszczyzny” jest przeprowadzany w trybie rocznym.

2.   Prawo zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie mają:

a)  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;

b)  Lubelska Izba Rolnicza;

c)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Lublinie;

d)  Lubelski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

e)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie

f)   Grupa AZOTY Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

g)  związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników;

h)  grupy producentów;

i)    samorządy lokalne (starostowie, wójtowie);

j)    rolnicy.  

3.   Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 20 września 2016 roku na adres:  

          

TARGI Lublin S.A.

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

z dopiskiem: „Rolnik Lubelszczyzny 2016”.

 

4.   O wyborze laureatów decyduje kapituła konkursu.

5.   Pracą kapituły kieruje przewodniczący, którego wybierają większością głosów jej członkowie na pierwszym posiedzeniu.

6.   Skład kapituły konkursu stanowią przedstawiciele następujących instytucji:

a)  Targi Lublin S.A.;

b)  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;

c)  Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;

d)  Zakłady Azotowe Puławy S.A.;

e)  Lubelska Izba Rolnicza;

f)   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Lublinie;

g)  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie;

h)  Agencja Rynku Rolnego OT w Lublinie;

i)    Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa O/Lublin.

7.  Kapituła konkursu dokonuje wstępnej oceny zgłoszeń, a następnie przeprowadza wizytację gospodarstw, które przeszły weryfikację formalną. Terminy wizytacji zostaną ustalone indywidualnie z uczestnikami konkursu. Wyniki swojej pracy kapituła przedstawia  na rozstrzygającym posiedzeniu, podczas którego zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

8.   Decyzje kapituły konkursu sąostateczne.

9.   Harmonogram konkursu:

a)  ogłoszenie konkursu – 27 lipca 2016 r.;

b)  zgłaszanie kandydatur –do 20 września 2016 r.;

c)  weryfikacja formalna wniosków – do 23 września 2016 r.;

d)  wizytacja zgłoszonych gospodarstw, które przeszły weryfikację formalną –
do 28 października 2016 r.;

e)  obrady kapituły konkursu i wybór zwycięzców – do 11 listopada 2016 r.;

f)   ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 22 listopada 2016 r. podczas  Targów VEGE&FRUIT Expo organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin S.A. w Lublinie.

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1.   Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.

2.   Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela przedstawiciel Targów Lublin S.A.: Przemysław Wójciak nr tel.: (81) 458 15 33, , e-mail: p.wojciak@targi.lublin.pl.

 

<< wstecz