MLT

Fundamenty zalane. Trwają ciężkie prace.

Zapraszamy wkrótce

polski

STARTUJE KOLEJNA EDYCJA KONKURSU - ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2015


I. OPIS KONKURSU

 

 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 2. Sekretariat Konkursu: Targi Lublin S.A.
 3. Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Lubelskiego.
 4. Kategorie konkursowe:

a)    produkcja roślinna;

b)    produkcja zwierzęca;

c)    ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych)

 1. Cele Konkursu:

a)    promocja dobrych praktyk i działań najlepszych rolników gospodarujących na terenie województwa lubelskiego;

b)    wyróżnienie przedsiębiorczych gospodarzy prowadzących swoja działalność zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej, dbałością o dobrostan zwierząt i ochronę środowiska, którzy chcą dzielić się z innymi swoją wiedza i doświadczeniem;

c)    promowanie nowoczesnego rolnictwa i aktywności społecznej na obszarach wiejskich naszego województwa;

d)    kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i lubelskiej wsi;

e)    propagowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

 1. Uczestnikami konkursu mogą być:

rolnicy, którzy  prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego co najmniej przez 2 lata oraz są płatnikami podatku rolnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne rolników.

 1. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci konkursu z poprzednich dwóch edycji.
 2. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest złożenie w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie dwóch egzemplarzy formularza zgłoszeniowego do dnia 14 września 2015 rokudo godz. 15.00 w siedzibie Targów Lublin S.A. ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin.
 3. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu (Formularz zgłoszenia kandydata) - dostępny na stronach internetowych: konkursu (www.rolniklubelszczyzny.pl) , Urzędu Marszałkowskiego (www.lubelskie.pl) oraz Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli (www.wodr.konskowola.pl).  
 4. Nadesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza akceptację warunków konkursu i niniejszego regulaminu.
 5. Rozpatrywane będą jedynie formularze kompletne, złożone w terminie według ustalonego wzoru zgodnego z załącznikiem nr 1 do regulaminu.
 6. Nagrody:

a)    zwycięscy w każdej kategorii konkursu otrzymują tytuł „Rolnik Lubelszczyzny 2015”,

b)    atrakcyjne nagrody rzeczowe, statuetki oraz dyplomy.

c)    na wniosek organizatora lub/i sponsorów w konkursie mogą zostać przyznane dodatkowe nagrody i wyróżnienia.

d)    podatek od nagród rzeczowych w konkursie pokrywa organizator konkursu.

 

II. KRYTERIA OCENY I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

1.   Produkcja roślinna.

 

a) podstawowe kryteria oceny:

- przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin;

- technologie uprawy zgodne z zasadami dobrej praktyki rolniczej;

- osiągane plony z jednostki powierzchni (kg/m², szt/m², dt/ha, t/ha);

- działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów; przygotowanie produktu do obrotu;

- dbałość o estetykę gospodarstwa;

- przestrzeganie zasad i standardów higieny i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie;

- organizacja usprawniająca bezpieczną pracę w gospodarstwie;

- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji roślinnej;

- działania na rzecz ochrony środowiska;

- dobre efekty ekonomiczne prowadzonego gospodarstwa.

 

b) kryteria dodatkowe:

- osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);

- umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

- działalność społeczna i charytatywna;

- własna modernizacja maszyn (pomysłowość, kreatywność itp.);

- inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem.

 

2. Produkcja zwierzęca:

 

a) podstawowe kryteria oceny:

- dobre wyniki ekonomiczne prowadzonej przez uczestników działalności – uzyskiwanie wysokiej wydajności w produkcji zwierzęcej;

- wzorowe warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie;

- przestrzeganie zasad i standardów higieny i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie;

- organizacja usprawniająca bezpieczną pracę w gospodarstwie;

- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji zwierzęcej;

- dbałość o estetykę gospodarstwa;

- przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji rolnej poprzez: wykorzystywanie zasobów w sposób nieniszczący ich zdolności do odnawiania, pełną symbiozę celów produkcyjnych z ekologicznymi oraz zachowanie wysokiej jakości stanu środowiska przyrodniczego.

 

b) kryteria dodatkowe:

- osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);

- pomysłowość i aktywność na polu modernizacji i rozwoju własnego gospodarstwa rolnego;

- umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

- przynależność do grup producentów, organizacji branżowych itp.;

- kultywowanie rolniczych tradycji lokalnej społeczności;

- inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem;

- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie;

- plany rozwoju gospodarstwa na najbliższą przyszłość.

 

3. Ogrodnictwo (warzywnictwo, sadownictwo, uprawa i hodowla roślin ozdobnych):

 

a) podstawowe kryteria oceny:

- przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin;

- dobre efekty ekonomiczne prowadzonego gospodarstwa;

- technologie uprawy zgodne z zasadami dobrej praktyki rolniczej;

- osiągane plony z jednostki powierzchni (kg/m², szt/m², dt/ha, t/ha);

- działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów; przygotowanie produktu do obrotu;

- dbałość o estetykę gospodarstwa;

- organizacja usprawniająca bezpieczna pracę w gospodarstwie;

- przestrzeganie zasad i standardów higieny i bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie;

- wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji ogrodniczej;

- działania na rzecz ochrony środowiska;

 

b) kryteria dodatkowe:

- osiągnięcia podczas branżowych wystaw i konkursów o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym (certyfikaty, dyplomy, uprawnienia itp.);

- umiejętność pozyskiwania i wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej;

- sprzedaż poza granicami kraju;

- działalność społeczna i charytatywna;

- własna modernizacja maszyn (pomysłowość, kreatywność itp.);

- inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem.

 

III. ORGANIZACJA KONKURSU

 

1.    Konkurs „Rolnik Lubelszczyzny” jest przeprowadzany w trybie rocznym.

2.    Prawo zgłoszenia kandydatów do udziału w konkursie mają:

- Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;

- Lubelska Izba Rolnicza;

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Lublinie;

- związki branżowe rolników;

- organizacje społeczno-zawodowe rolników;

- grupy producentów;

- starostowie;

- wójtowie;

- rolnicy.  

3.    Zgłoszenie kandydata następuje poprzez przesłanie lub dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 14 września 2015 roku na adres:  

          

TARGI Lublin S.A.

ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

z dopiskiem: „Rolnik Lubelszczyzny 2015”.

 

4.    O wyborze laureatów decyduje kapituła konkursu.

5.    Pracą kapituły kieruje przewodniczący kapituły, którego wybierają większością głosów jej członkowie na pierwszym posiedzeniu

6.    Skład kapituły konkursu stanowią przedstawiciele następujących instytucji:

- Targi Lublin S.A.;

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie;

 - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli;

- Zakłady Azotowe Puławy S.A.

- Lubelska Izba Rolnicza

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa OR w Lublinie;

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego OR w Lublinie;

- OT Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

- Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa O/Lublin.

7.   Kapituła konkursu dokonuje wstępnej oceny zgłoszeń, a następnie przeprowadza wizytację w wybranych gospodarstwach . Terminy wizytacji zostaną ustalone indywidualnie z uczestnikami konkursu. Wyniki swojej pracy kapituła przedstawia  na rozstrzygającym posiedzeniu, podczas którego zostaną wyłonieni laureaci konkursu.

8.      Decyzje kapituły konkursu sąostateczne.

9.            Harmonogram konkursu:

a)    ogłoszenie konkursu – do  17 lipca 2015 r.;

b)    termin zgłaszania kandydatur –do 14 września 2015 r.;

c)    weryfikacja formalna wniosków – do 21 września 2015 r.;

d)    wizytacja zgłoszonych gospodarstw, które przeszły weryfikację formalną – do 30 października 2015 r.;

e)    obrady kapituły konkursu i wybór zwycięzców – do 6 listopada 2015 r.;

f)     ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 24 listopada 2015 r. podczas  Targów Vege Fruit Expo organizowanych w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Targów Lublin S.A.

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE

1.      Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do publikacji imion, nazwisk, zdjęć i informacji o uczestnikach i zwycięzcach konkursu.

2.    Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela przedstawiciel Targów Lublin S.A.: Marek Urban, nr tel.: 81 458 15 31, 791 507 322 , e-mail: m.urban@targi.lublin.pl.

 


<< wstecz